Home


HistoriekVAN OUDSTE TOT NIEUWSTE RECHTSPRAAK

Arbitrage bestaat al zeer lang als para-justitiële institutie voor burgerlijke en handelsgeschillen, nog vóór het ontstaan van de huidige naties.

Het kende een hoogtepunt in de Middeleeuwen. De tuchtorganen van de ‘hanzen’ (beroepsverenigingen) waren toen de eerste grensoverschrijdende privé-rechtbanken.

Onder invloed van de toenemende wereldhandel na Wereldoorlog II, werd arbitrage een noodzakelijk onderhandelingspunt in internationale betrekkingen. Op 10 juni 1958 werd de conventie van New York getekend in de schoot van de Verenigde Naties. De leden van de UNO verbonden zich ertoe arbitrage in hun wetgeving op te nemen en arbitrale uitspraken van andere landen uit te voeren.

In Angelsaksische landen heeft arbitrage sneller aan belang gewonen dan in continentaal Europa. Zij zijn immers niet doordrongen van de "Code Napoleon", die het rechterlijke gezag centraliseert en de staat een bijna bovennatuurlijke rol toekent.

De westerse landen zijn in de 70’er jaren, onder druk van onze open economie, verplicht geweest om arbitrage als volwaardige rechtsspraak ook op te nemen in hun nationale wetgeving.

Partijen kunnen hierdoor kiezen voor een onafhankelijke en afdwingbare rechtspraak dat beter aanleunt bij de bedrijfseconomische spelregels.

In sommige landen is het systeem van 'no cure, no pay' verboden, waardoor arbitrage wordt afgeremd. Bepaalde zakenadvocaten kunnen echter de economische realiteit niet blijven negeren en werken dan met een 'succes fee'.

Arbitrage is een snelrecht voor burgerlijke en handelsgeschillen dat zowel nationaal als internationaal afdwingbaar is. Het toepassen van een eenvoudig, uniform en multidisciplinair reglement (Standard Dispute Rules) heeft enorm bijgedragen om arbitrage toegankelijker te maken voor Europese burgers en KMO’s.

Het Instituut voor Arbitrage zoals het nu bestaat werd opgesticht in 1994. Het is een neutrale en onafhankelijke niet gouvernementele organisatie dat noch gebonden is aan een of andere beroepsvereniging, noch aan één Staat.

Het bestuur is onder voorzitterschap van de heer D.R. LE FEVERE. De arbiters worden bijgestaan door een permanent secretariaat bestaande uit de heer C.J. LE FEVERE (Alg.Secretaris) en adjunct-secretaris de heer L.J-F. LE FEVERE.