Home


Overheid & AgentschappenOverheidsinstellingen kunnen ook geconfronteerd worden met bugettair onverantwoorde kosten van een dagvaardingsprocedure. Alternatieven zoals verzoening, mediatie of arbitrage zijn in sommige gevallen toegankelijker.

· heffingen, boetes · betalend parkeren · kadaster
· autonome staatbedrijven · intercommunalen · PPS
· gemeenten, provincies, gewesten, deelstaten.


Geschillen met of tussen Staten

Zoals alle ondernemingen is het voor een Staat misschien nog moeilijker om zijn eigen rechtbank op te leggen aan een andere Staat als men een duurzame relatie wilt uitbouwen, van gelijke tot gelijke.

Daarom hebben Staten in alle tijden beroep gedaan op arbitrage om hun geschillen met andere Staten te laten beslechten.

In bepaalde landen aanvaardt de Staat eveneens arbitrage voor materies als fiscaliteit, kadaster, staatsleningen, subsidies, ontwikkelingshulp, enz… De recentste evolutie zien we op het vlak van internationale hulp aan landen in ontwikkeling. Gelukkig verwijzen de huidige culturele of economische contracten, MFN clauses (Most Favored Nation) en BITs (Bilateral Investement Treaties) naar een arbitrageclausule in geval van geschil bij hun uitvoering.

Het Instituut voor Arbitrage vervult hier een belangrijke rol als neutrale instantie die noch banden heeft noch ontstaan is onder de auspiciën van de bedrijfswereld of een Staat. Inderdaad de Standard Dispute Rules zijn niet opgesteld vanuit de Arbitragewet van één land of Staat, maar volgens de zetel van de arbitrage.

Om een geschil via arbitrage fiscaal neutraal te laten beslechten kiezen partijen dikwijls de zetel van de arbitrage in een land verschillend van deze der partijen of een land dat die neutraliteit volledig kan garanderen.

De meest voorkomende arbitrageclausule tussen Staten is :

Elk geschil zal beslecht worden te Genève door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR(Standard Dispute Rules).

Dit belet niet dat de hoorzittingen gebeuren met videoconferentie of op een andere plaats vinden dan de plaats van arbitrage (bv. te Brussel)