Home

Fusie & Overname1. Algemeen

Het tot een goed eind brengen van een fusie of overname gaat gepaard met het nagaan van de risico’s op disputen. De gevolgen van een publieke procedure durven inzien en vermijden door te kiezen heeft reeds een positief invloed op dat risico.

Fusie
Door fusie ontstaat er een nieuw bedrijf gevormd met een nieuwe naam. De technieken kunnen uitgewisseld worden en de aandelen worden gedeeld. Een hele nieuwe directie wordt samengesteld uit de twee bedrijven. De fusie kan gebeuren via aandelen (aandelenfusie) of door het samenvoegen van de activa (bedrijfsfusie).

Overname
De overnemer koopt alle aandelen van het andere bedrijf. Dat overkopen kan met een vriendelijk of vijandig bod plaatsvinden. Meestal zal de overnemer dezelfde directie behouden.

Managementcontract
Een fusie of overname heeft meer kans op succes als het management meewerkt. Afspraken terzake vergen de nodige discretie en worden vastgelegd in een degelijk managementcontract.

Tussenpersoon of mandataris
De taken van het mandaat worden in een contract bepaald. Dergelijk opdrachten zijn te delicaat om ruimte te laten voor misverstanden of publieke ruzie voor een rechtbank.

Erfgenamen
Bij fusie of overname zullen erfgenamen zich willen indekken tegen een proces waardoor heel de operatie voor een publieke rechtbank kan eindigen.

2. Discretie

Het voornaamste voordeel van arbitrage is dat de procedure volledig geheim is. Bepaalde praktijken, zakelijke geheimen, industriële processen en intellectuele geheimen kunnen confidentieel blijven. Ook de uitkomst en de mogelijke schuld van één partij blijft geheim, zonder risico op imagoverlies. Het succes van een fusie of overname meet men meestal aan de discretie waarmee voorbereidingen kunnen velopen.

Niet elke onderhandeling mondt uit op een fusie of overname. Één partij kan zich bedrogen voelen en de wijze van onderhandelen publiekelijk aanklagen. Dat risico wordt ingedekt door arbitrage te voorzien alvorens echte gesprekken beginnen.

3. Internationaal

Fusies en overnames zijn soms grensoverschrijdend. Men kan eveneens voor begrijpelijke motieven de beslechting van een geschil laten plaatsvinden in het buitenland.

Arbitrage laat juist toe dat partijen vrij de wetgeving, de plaats en de taal mogen bepalen.

4. Vertegenwoordiging

In arbitrage mag elke partij zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of een lasthebber. Hoewel een bemiddelingskantoor niet als advocaat zal optreden in arbitragezaken wordt het vaak als deskundige betrokken bij de procedure.

Gelet op het multidisciplinair aspect van dergelijke dossiers is arbitrage een handige oplossing om soepeler beroep te doen op verschillende vakkundige medewerkers binnen en buiten het bedrijf.

5. Amiable compositeur

Om arbitrage volledig te laten aanleunen bij de bedrijfscultuur moeten de arbiters niet beslissen volgens de regels van het recht. Die extra soepelheid (amiable compositeur) is zelf bij wet beschermt.

6. Verzoening

Als partijen een misverstand of twistpunt ervaren kunnen ze vóór het starten van een arbitrageprocedure ook een verzoeningspoging door een derde laten plaatsvinden. In normale omstandigheden is deze beperkt tot 1 maand.

7. Preventie

Alvorens een opdracht te aanvaarden of onderhandelingen te starten inzake fusie of overname, is het goed zich in te dekken tegen publieke procedures.

Arbitrage is een handige wettelijke uitweg om buiten de publieke rechtbanken geschillen te laten beslechten. Het is evenwel niet mogelijk om dat snelrecht (gemiddeld 6 maanden) éénzijdig aan de wederpartij op te leggen. Men moet dit voorzien hebben door een arbitrageclausule te vermelden in zowel :
- de bemiddelingsopdracht of mandaat
- non-disclosure agreement (NDA)
- de due dilligence
- het fusie- of overnamecontract
- non-concurrence agreement (NCA)