Home


RechtspraakElke partij is steeds overtuigd van haar gelijk. Maar een arbiter zal zoals een rechter zich uitspreken in functie van de wetten en de afspraken tussen partijen.

Juristen weten dat rechtspraak enkel dient als toelichting want deze is niet dezelfde noch voor alle rechtbanken, noch in alle landen.

Openbare orde

Een arbitrale beslissing omtrent een materie die de openbare orde reekt is echter niet uitgesloten. Omdat arbitrage niet kan toegelaten worden moet het voorwerp van het geschil zelf de rechtstreekse oorzaak zijn van de schending van de openbare orde. De nietigheid van het arbitrale beding ligt niet in het feit dat het een materie betreft met betrekking tot de openbare orde, maar in het feit dat de openbare orde zelf daardoor werd geschonden (zie G.Horsmans, L'arbitrage et l'ordre public interne belge, Revue de l'arbitrage, 1978, p.79 e.v., n°5 omtrent de franse rechtspraak welke principes zoals verder blijkt uit het artikel en uit het artikel van G.Keutgen en M.Huys, Chronique de jurisprudence 1975-1982, J.T.1984, n°44, ook bij ons van toepassing kunnen worden geacht.

Algemene voorwaarden

Uit art.1677* Ger.W. duidelijk blijkt dat de wilsovereenstemming kan bestaan op basis van niet getekende documenten en dat de vraag of algemene voorwaarden de medecontrac­tant verbindt, moet opgelost worden via het gemene verbintenissenrecht m.b.t. de verbinden kracht van algemene voorwaarden, en niet op basis van specifieke arbitrageregelingen. (Brussel, 4 november1991,JT, 1992, 60). (*) nu art.1681 van de nieuwe wet van 24 juni 2013

Het akkoord gegeven door een partij aan een overeenkomst kan expliciet of impliciet zijn. (Cass., 11 december 1970, JT.,1971, p.382).

Tussen handelaars wordt aangenomen dat om een vlot en efficiënt rechtsverkeer te verzekeren, op een handelaar de verplichting rust om op brieven te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan. Er wordt dan ook algemeen aanvaard dat het niet protesteren van de factuur het vermoeden oplevert dat de handelaar het met de factuur en haar bepalingen eens is. (Dirix E., en Ballon, G.L., Factuur, Story Scientia, A.p.r.,115).

Aangenomen wordt dat tevens de aanvaarding van de factuur zonder protest, eveneens de aanvaarding van factuurvoorwaarden impliceert (Merchiers Y., ‘Algemeen Handelsrechtoverzicht van rechtspraak (1987-1991), T.P.R.,1992, nr.1025, Kh. Luik, 27 oktober 1994, T.B.H.,1995, 906, Temmerman E., Kh. St-Niklaas, 10 januari 1967, Entr.et Dr., 1970,188).

Algemene voorwaarden zijn bindend van zodra deze duidelijk werden vermeld, dat de partijen er kennis van hebben genomen en dat ze aanvaard werden. (Cass., 9 februari 1973, R.C.J.B., 1974, 190, nota R.De Smedt).

De algemene voorwaarden die ter kennis werden gesteld van de aankoper zijn als aanvaard te beschouwen indien ze niet werden verworpen. (Kh. St-Niklaas, 25 oktober 1968, J.C.B., 1968,I,p.176). Eenieder die niet tijdig de melding en de clausule van een gewone en rechtmatige factuur protesteert heeft deze impliciet aanvaard. (Brussel, 14 april 1976, J.C.B., 1977,I,p.255).

Gerechtsdeskundige

De aanstelling van een gerechtsdeskundige vragen is geen 'bewarende maatregel' en strekt niet tot het verkrijgen van 'een voorlopige voorziening'. Bewarende maatregelen zijn maatregelen die de toestand van de partijen voorlopig regelen. Het deskundigenonderzoek daarentegen is een onderzoeksmaatregel, waarmee niet de toestand van de partijen voorlopig wordt geregeld, maar waarmee de rechtbank beoogt de nodige gegevens te verkrijgen om de zaak te kunnen beoordelen. Als er een geldige arbitrageclausule is tussen de partijen, belet dit dus ook dat de staatsrechter, alrorens recht te doen over de grond van de zaak, een gerechtsdeskundige zou aanstellen. Hij verklaart zich in casu op vraag (in limine litis) van een der partijen dan zonder rechtsmacht(=onbevoegd)
RB 1°Aanleg te Brussel, 23de Kamer, 10 maart 2009.