Home


EEN zin volstaatArbitrage is een recht dat niet eenzijdig kan opgelegd worden aan de wederpartij. Door het aanvaarden van de Standard dispute Rules (reglement van arbitrage) in handelsdocumenten, contracten, facturen, algemene voorwaarden, onderhandse of autentieke akten (voor een notaris) om hun geschillen op te lossen treden de partijen toe tot arbitrage.

Geen enkele voorwaarde, bijdragen of lidmaatschap zijn vereist (ook niet van één partij); enkel het voorzien van de arbitrageclausule in documenten volstaat.

Voorbeeld van algemene bevoegdheidsclausule:

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Op voorzijde: Een geschillenregeling via arbitrage maakt deel uit van de voorwaarden op keerzijde.

Speciale clausules, zie o.a. de commissies Transport, Bouw, ...

Voorbeeld met wederzijdse garantie (Duo-clausule):
De partijen verbinden zich ertoe om, alvorens elke gerechtelijke stap, een verzoeningspoging te ondernemen. Is er binnen de maand geen verzoening dan mag één partij een procedure starten. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Any dispute shall be settled by the Arbitral Court designated by the Institute of Arbitration (www.euro-arbitration.org), in accordance with the SDR rules of arbitration (Standard Dispute Rules). This clause replaces all authority clauses contrary to it.

Tout différend sera tranché par le Tribunal Arbitral désigné par l’Institut d'Arbitrage (www.euro-arbitration.org), selon le règlement d’arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Cette clause remplace toutes clauses de compéten­ce contraires.

Jede Streitigkeit wird durch die Schiedsgericht abgerechnet werden das vom Institut für Schiedsgerichtswesen bezeichnet wird (www.euro-arbitration.org), in Übereinstimmung mit der Ordnung SDR (Standard Dispute Rules). Diese Klau­sel ersetzt alle entgegenstehenden Zuständigkeitsklauseln.

Toda desavenencia sera resuelta por el tribunal de arbitraje, indicar por del Instituto de Arbitraje (www.euro-arbitration.org), conforme a el regulamento de arbitraje SDR (Standard Dispute Rules). Esta clausula susti­tuye todas las clausulas de competencia contraria.

Ogni controversia sarà sottoposta al Tribunale Arbitrale nominato dall’Istituto d’Arbitrato (www.euro-arbitration.org), in conformità con il regolamento arbitrale SDR (Standard Dispute Rules). Questa clausola sostituisce ogni clausola di competenza derogatoria.

Todas as desavenças serao resolvidas do Instituto de Arbitragem (www.euro-arbitration.org), segundo o regulamento de arbitragem SDR (Standard Dispute Rules). Esta clausula substitua todas as clausulas de competência contrária.

Arabisch