Home


EEN zin volstaat
om toegang te hebben tot snelrecht door arbitrageHet oude cliché dat zegt dat arbitrage duur en een privilege is voor rijken is totaal achtehaald. Vandaag is elk lang en publiek proces zeer duur omwille van de vele nevenkosten en dus economisch zelden verantwoord.
Arbitrage is een universeel recht voor elke rechtzoekende. De partijen treden gratis toe tot arbitrage vóór of na het ontstaan van hun geschil.

Arbitrage is nu wereldwijd erkend als snelrecht, eenvoudig, discreet en toegankelijk voor iedereen.

Gelet op het risico dat één partij inzet op een tragere behandeling door ‘haar’ rechtssysteem of lokale rechter, wordt de standaard arbitrageclausule meestal voorzien in elk bindend document : offerte, contract, algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden, mandaat, compromis, notariële akte, statuten, geheimhoudingsovereenkomst, due diligence, enz...

UPGRADE, zonder exclusiviteit, door toevoeging van EEN zin aan de traditionele rechtbank.

Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

ofwel

- De standaard clausule (met exclusiviteit, door vervanging van de overheidsrechtbank)

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

ofwel

- Ethische clausule (fairsales voor duurzame business)

De partijen verbinden zich ertoe om, alvorens elke gerechtelijke stap, een verzoeningspoging te ondernemen. Is er binnen de maand geen verzoening dan mag één partij een procedure starten. Elk geschil zal op verzoek van de eerste eiseres worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

(andere alternatieve, gemengde of speciale clausules op aanvraag)