Home


FAQ - De meest gestelde vragenRegelmatig krijgen we ook vragen van bedrijven en burgers die elders een procedure hebben gestart, zonder dat ze weet hadden van het bestaan van snelrecht. De vuistregel is: hoe eenvoudiger, hoe beter. Want het is niet omdat een procedure ingewikkeld is dat het betere resultaten biedt. Het is precies omwille van de eenvoud van de procedure dat arbitrage goedkoper is en ook veel minder lang duurt.

Kan één partij een arbitrage aanvragen ?
Ja, men dient hiervoor de tegenpartij aangetekend in kennis te stellen van het starten van arbitrage. Heeft die wederpartij een advocaat of mandataris dan zal men uit hoffelijkheid deze ook inlichten (per gewone brief). Het verzendingsbewijs is noodzakelijk voor elke gedwongen uitvoering van een arbitrale uitspraak.
In sommige landen wordt de homologatie van een arbitragevonnis geweigerd als men niet kan aantonen dat de partij zelf op de hoogte was van het starten van een procedure in arbitrage. Het kan tevens als reden van nietigheid aangehaald worden door de veroordeelde partij.

Kunnen de partijen samen een verzoek indienen ?
Ja, maar dit is zeldzaam. Bij ruzie is er meestal één partij die geen oplossing wenst en voordeel wenst te halen uit de situatie.

Hoe wordt een arbitragevonnis uitgevoerd ?
Een arbitragevonnis is gelijkwaardig aan een uitspraak van een staatsrechtbank. Deze wordt op dezelfde wijze uitvoergevoerd door een gerechtsdeurwaarder nadat ze bij de rechtbank werd neergelegd ter homologatie. De homologatie is een administratieve formaliteit die het arbitragevonnis niet wijzigt.

Kan men een arbiter wraken ?
Jawel, men kan een arbiter wraken zoals men een rechter kan wraken. Dit moet uiteraard gemotiveerd zijn.

Wordt de zaterdag beschouwd als werkdag ?
Neen, zoals bij banken en openbare diensten is de zaterdag geen werkdag. Bij het berekenen van termijnen geldt dus de week van vijf dagen.

Is de rechtbank nog bevoegd als in een overeenkomst tussen partijen arbitrage staat ?
Als partijen contractueel zijn overeengekomen om hun geschil (ten gronde) te laten beslechten via arbitrage zal de rechter zich onbevoegd moeten verklaren op vraag van één der partijen (Verdrag van New York 10/06/1958).

Is een arbitragebeding nietig als de overeenkomst tussen partijen nietig is ?
Neen, de vaststelling dat het contract nietig is, brengt niet van rechtswege mede dat ook de overeenkomst tot arbitrage die daarvan deel uitmaakt nietig is.

Mag men naar de rechter stappen voor 'bewarende maatregelen' of 'voorlopige voorzieningen' ?
JA, dit betekent niet dat die partij van arbitrage afziet.
MAAR, de aanstelling van een gerechtsdeskundige vragen is geen 'bewarende maatregel' en strekt niet tot het verkrijgen van 'een voorlopige voorziening'. Bewarende maatregelen zijn maatregelen die de toestand van de partijen voorlopig regelen. Het deskundigenonderzoek daarentegen is een onderzoeksmaatregel, waarmee niet de toestand van de partijen voorlopig wordt geregeld, maar waarmee de rechtbank beoogt de nodige gegevens te verkrijgen om de zaak te kunnen beoordelen. Als er een geldige arbitrageclausule is tussen de partijen, belet dit dus ook dat de staatsrechter, alrorens recht te doen over de grond van de zaak, een gerechtsdeskundige zou aanstellen. Hij verklaart zich in casu op vraag (in limine litis) van een der partijen dan zonder rechtsmacht(=onbevoegd)
RB 1°Aanleg te Brussel, 23de Kamer, 10/03/09

Mag men de verwijzing naar de overheidsrechtbank laten staan en snelrecht voorien door toevoeging van de arbitrageclausule ?
JA, op voorwaarde dat het duidelijk is welke instantie telt, wanneer en in welke gevallen. Meestal wordt dan de keuze gelaten aan de eerste eiser die een rechtszaak start.

Volgende standaard clausule kan men dan toevoegen :

"Elke partij mag als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vragen om het scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules, ter vervanging van alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."

Stel je vraag: info@euro-arbitration.org