Home


VerzoeningsdienstZoals bij de vrederechter mag iedereen (particulier, bedrijf, instelling, advocaat) een aanvraag tot verzoening indienen voor burgerlijke en handelsgeschillen of vorderingen. Er zijn hiervoor geen speciale toetredingsvoorwaarden.

Niet elk geschil vereist immers een proces. Dikwijls is het enkel het gevolg van een misverstand, een gewone nalatigheid, een stomme vergissing of het temperament van één partij.

De verzoeningspoging biedt juist een verstandig alternatief om een (handels-) relatie niet onmiddellijk op te blazen.

De verzoening heeft eerder aandacht voor de belangen van de partijen dan de rechten. Daarom is het economisch doeltreffender en loopt men niet vast in machtsvertoon, juridische inflatie en administratief verzet.

Uiteraard behoudt elke partij haar rechten om de verzoening te weigeren en een procedure ten gronde te verkiezen. De zaak kan dan, om niet te verzanden in logge publieke debatten, doorverwezen worden naar een arbitragecommissie.

Mislukt de verzoening of wordt deze geweigerd, reden dan te meer om onmiddellijk de arbitrage clausule te voorzien in contracten of bezoek eerst de site.