Beroepsethiek
Arbiters die een opdracht aanvaarden van het Instituut voor Arbitrage onderschrijven de deontologische code voor arbiters:

 • De aanwijzing
  De arbiter dient binnen de 5 werkdagen nadat hij gevraagd wordt zijn opdracht schriftelijk te aanvaarden of te weigeren.
 • De vervanging, wraking en weigering
  De arbiter heeft de beroepsverplichting een verzoek om als arbiter op te treden te weigeren indien hij/zij zakelijke belangen, vriendschappelijke contacten of conflicten heeft gehad met minstens één van de partijen, of bij het geschil betrokken is of er belangen bij heeft. Indien een arbiter gewraakt wordt door een van de partijen om gerechtvaardigde reden heeft hij/zij de deontologische verplichting zich onmiddellijk terug te trekken alsook bij verzoek van de griffier en/of als zijn aanstelling mogelijks het Instituut voor Arbitrage zou kunnen schaden.
 • Beroepsernst
  De arbiter (ongeacht de zaak, eventueel in samenspraak met zijn twee mede-arbiter) zal in eer en geweten een vonnis vellen in de hem voorgelegde geschillen en dit volgens het reglement van het Instituut voor Arbitrage. Tijdens de procedure zal een arbiter de nodige terughoudendheid aan de dag leggen om niet tussenkomen zolang alle partijen hun standpunt niet hebben medegedeeld, zich niet mengen in de debatten alvorens alle partijen hun visie hebben voorgedragen en waar nodig alvorens een beslissing te nemen aan het Instituut voor Arbitrage vragen om de juiste interpretatie van haar reglement.
 • De onafhankelijkheid
  De arbiter zal in alle onafhankelijkheid optreden, zowel ten opzichte van de gedingvoerende partijen als t.o.v. het Instituut voor Arbitrage. Op geen enkel ogenblik kan er hoe dan ook een band van ondergeschiktheid bestaan hebben of bestaan t.o.v. de gedingvoerende partijen of t.o.v. het Instituut voor Arbitrage noch door lidmaatschap.
 • De discretie
  De arbiter verbindt zich tot een strikte geheimhouding van alle gegevens in een hem overgemaakt dossier.
 • De diligentie
  De arbiter verbindt er zich toe de termijnen bepaalt in het reglement van het Instituut voor Arbitrage (Standard Dispute Rules/SDR) te respecteren en diligent op te treden.
 • De bekwaamheid
  De arbiter verklaart dat hij over de nodige vakkennis beschikt om over de hem voorgelegde materie een deskundig oordeel te kunnen vellen. De griffie van het Instituut voor Arbitrage wijst één arbiter aan in eerste aanleg en drie in beroep.