Home


De factuurEen factuur omschrijft een specifieke schuld en is tevens een uitnodiging om het verschuldigde te betalen.

Wanbetalers ?

Het debiteurenbeheer is een beheersing van de risico's van de insolvabiliteit der klanten en de laattijdige betaling van de facturen. Zoals elk risico kan men deze laten verzekeren (kredietverzekering). Wie op korte termijn nood heeft aan geldmiddelen kan zijn schuldvorderingen (facturen) omzetten in financiering (factoring). Deze kosten van kredietverzekering, factoring of incasso worden door de schuldeiser betaald.

Verzoening en (mini)arbitrage zijn meer dan soepele en klantvriendelijke vangnetten tegen slechte betalers. Het zet de partijen aan om op een correcte manier hun wederzijdse verplichtingen na te komen, ook de betaling van een factuur. Arbitrage is een snelrecht, op kosten van de schuldenaar, om een betaling af te dwingen, ook bij betwisting.

Credit controller

In grote (internationale) bedrijven is de credit controller verantwoordelijk voor de inning, de bewaking en de rapportering aan de Treasury & Risk Manager. Wanbetalers onmiddellijk aanpakken zonder veel administratieve rompslomp en zonder negatief impact op de klantenrelatie kan vlot geïmplementeerd worden met eerst een verzoeningspoging door een neutrale instantie en pas nadien snelrecht toe te passen als het moet.

Een bedrijf bespaart door slechts één standaard methode en juridische procedure toe te passen voor alle openstaande vorderingen van al haar Europese klanten.

Verzoeningsdienst

De verzoeningsdienst streeft steeds naar een oplossing om zoveel mogelijk de rechtbanken te ontlasten en incasso of dagvaardingskosten te vermijden voor de partijen. Een neutrale instelling heeft meer kansen op succes daar ze geen partijen bestookt en niet gemachtigd is betalingen te ontvangen voor één partij. De rechtmatige vordering, schade en intrest zijn dan ook rechtstreeks voor de eiser.

 • vrije toegang
 • geen voorwaarden
 • gratis onderzoek van elke aanvraag
 • aanvraag kan per brief, e-mail of online via LisDirect
 • geen incasso of gerechtelijke kosten
 • soepel, vlot en snel
 • opvolging online gratis
 • dagelijkse berekening van intresten
 • vordering, intresten en schadebeding integraal naar schuldeiser
 • zeer hoge slaagkansen
 • voor kleine en zéér grote vorderingen
 • zéér lage kost : €15 (+ €35 indien aanvraag per brief)

Mini-arbitrage

De verzoening is uiteraard succesvoller als ARBITRAGE preventief voorzien is in het contract en/of in de algemene voorwaarden. Als de verzoeningspoging mislukt kan het onmiddellijk in mini-arbitrage om een afdwingbaar vonnis in 1 maand te bekomen (onbetwiste vorderingen) of in max. 6 maanden (via klassieke arbitrage voor betwiste vordering).